Днавне архиве: 27 новембра, 2011

Вежбе за ученике II

Мале заврзламе

1. Вежбати изговор консонаната:

а) У дворишту циче кучићи, маучу мачићи, пијучу пилићи и ћућоре врапчићи.

б) Отрчао чобанчић у дучанчић да купи ланчић, чамчић и чанчић.

в) Четрдесет и четири чавке чуче на чардаку чича Ћирила из Ћићевца.

г) Чупави момчић челичним чекићем туче чавле у чворновату дашчурину.

2. Објаснити разлику између следећих речи:

спавачица – спаваћица, чар – ћар, биче – биће, копачица – копаћица, орачица – ораћица, чело – ћело,

Маглић – Маглич, чемер – ћемер, врачање – враћање, мучење – мућење, посечен – посећен, рећи – речи,

чете – ћете, куче- куће, пречи- прећи, учи- ући, вече – веће, лечи – лећи, цртач – цртаћ.

3. Подвући исправне облике:

ћурећина, ћуретина, чуретина, чурећина

рашчишчавање, пасћишћавање, рашчишћавање

учбеник, уџбеник, ућбеник

шћапити, шчапити, сћапити, счапити

4. У Малој простонародној славено-сербској пјеснарици из 1814. године Вук Караџић (двоумећи се око писања сонанта Ј ), пише дословно овако:

Расла ела на сред Сараева.  Лети соко преко Сараева.  Пие вино Тодор од Сталаћа.  Дадоше му копље убоито. Тебе куде трои просијоци.  Неста Ранку биеле артије.  Чуеш, море, млађано Бугарче.  Ако ли ми, драга, не веруеш… Да даруем сиротице мое.  Стое ли им двори одтворени?  И пронесе цвиет у рукама.   Или винце пие, или пут путуе.   Трне мое сердце за твоием.

Задатак: Уписати графеме Ј и Х и отклонити остале правописне грешке.

5. Следеће речи допуни одговарајућим консонантима (Ч, Ћ ):

фи__фири__,  __а__ак,  __и__евац,  __у__е__и, __иновни__и__,  __ели__ана, __у__орити,  __ур__и__и,  __евап__и__и,  кола__и__,  пла__у__и,  кли__у__и,  треп__у__и,  пти__е.

6. Научити следећу народну брзалицу:

Закукуљено, замумуљено, задевећено, задесећено,

не може га нико откукуљити, одмумуљити, одеветити, одесетити

него онај који га је закукуљио, замумуљио, задеветио и задесетио.

1 коментар

Објављено под Вежбе